زمان مناسب برای پخت تخم مرغ 🤔

 

🕰 عسلی 6 دقیقه

🕰 نیمه عسلی 7 دقیقه

🕰 نیمه آب پز 9 دقیقه 

🕰 آب پز کامل 12 دقیقه