برای اینکه وقتی ازخواب بیدار میشوید حس خوبی داشته باشید:

روی نفس هاتون تمرکز کنید

چندتاحرکت کششی انجام دهید

به کارهایی که خوشحالتان میکندفکر کنید لبخندرافراموش نکنید