جملاتی که نباید به پسر بچه‎ها گفت!

 

_ مردها گریه نمی‌کنند!

_ مثل دخترها رفتار نکن!

_ مثل پدرت باش!

_ اگر کسی شروع به دعوا کرد توهم با او دعوا کن!

_ پسرها باید محکم و خشن باشند!

_ پسرها نیازی نیست احساسات خود را بروز دهند!

_ پول بیشتر بهتر است!