دلیل گرسنگی های مکرر چیست؟

🔹بدنتان کم آب شده

🔹خوب نخوابیده اید

🔹معده خود را با کربوهیدرات های نشاسته ای پر کرده اید

🔹دچار استرس هستید

🔹غذای خود را با سرعت می خورید